📅

ТӨРИЙН АЛБАНЫ УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

🕔 2016/10/18 14:24

ТӨРИЙН АЛБАНЫ УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

 

Аймгийн засаг даргаас ирүүлсэн захиалгын дагуу Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын даргын сул орон тоо, Захирагчийн албаны даргын сул орон тоо, Шарын гол сумын Засаг даргаас ирүүлсэн захиалгын дагуу Шарын гол сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын сул орон тоонд Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын сонгон шалгаруулалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс зарлаж байна.

Сонгон шалгаруулалтад орох иргэд нь Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий этгээдийн баталсан тухайн ажлын байр /албан тушаал/-ны тодорхойлолтонд заасан тавигдах шаардлагыг хангасан байна. Сонгон шалгаруулалтанд орохыг хүссэн иргэдийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 312 тоот өрөөнд 2016 оны 10 дугаар сарын 24-25-ны өдрүүдэд 08:30-12:30, 13:30-17:30 цагийн хооронд бүртгэж, сонгон шалгаруулалтыг 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр зохион байгуулна.

Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн шалгалтын үйлчилгээний зардал болох 10000 төгрөгийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын нэмэлт санхүүжилтийн 190051433 тоот дансанд тушаана.

Сонгон шалгаруулалттай холбоотой мэдээллийг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mnаймгийн цахим хуудас болохwww.darkhan.gov.mn, www.zasag.mn 7037-1212,99084560 утсаар холбогдон лавлагаа авч болно.

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН СУЛ ОРОН ТООНД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

Нэг. Сонгон шалгаруулалтын зорилго:

1.1. Төрийн албан тушаалд тавигдах шаардлагыг хангасан, төрийн албаны зорилт, чиг үүргийг мэргэшлийн өндөр түвшинд хэрэгжүүлэх удирдах ажилтныг шилж сонгоход оршино.

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтын тухай:

2.1. Сонгон шалгаруулалтыг Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.3 дахь заалт, УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын дагуу зохион байгуулна.

2.2. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэд нь Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий этгээдийн баталсан тухайн албан тушаал /Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан/-д тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.

Гурав. Сонгон шалгаруулалт явуулах хугацаа:

Сонгон шалгаруулалтыг 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр.

Дөрөв. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэнийг бүртгэх, бүртгүүлэхдээ бүрдүүлэн ирэх материал:

4.1. 2016 оны 10 дугаар сарын 24-25-ны өдрүүдэд 8:30-12:30, 13:30-17:30 цагийн хооронд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 312 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

4.2. Шалгалтад орохыг хүссэн иргэний биеийн байцаалт, бусад холбогдох бичиг баримтыг Төрийн албаны тухай хууль, журамд заасан төрийн жинхэнэ албан тушаал эрхлэх болзол, тухайн албан тушаалд тавигдах ерөнхий шаардлагатай харьцуулан болзол, шаардлагыг хангаж байгаа иргэдийг бүртгэнэ.

- Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн биеийн байцаалтын маягт 1-ийн дагуу)

- Боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

- Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/,

- Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон Нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт /ажилласан жилийг тооцох тул хөдөлмөрийн үйл ажиллагаагаа хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн он, сар, өдрөөр нь нарийвчлан бичиж бэлтгэж ирэх/,

- Ажил байдлын тодорхойлолт /сүүлийн 1-2 жилийн байдлаар, уг тодорхойлолт нь бүртгүүлэгчдэд тавигдах шаардлагуудыг тухайн бүртгүүлэгч хэрхэн хангасан болохыг харуулна/,

- 4х6 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг,

- Тухайн ажлын байранд томилогдох хүсэлт, өөрийн мэдлэг, ур чадвараа илэрхийлсэн өргөдөл,

- Бүртгэлийн хураамж 10000 төгрөгийг аймгийн ЗДТГ-ын 190051433 тоот дансанд тушаасан баримт

Анхааруулга: Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлэх ба тухайн ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаагүй, дээр дурдсан бичиг баримтуудыг дутуу бүрдүүлсэн буюу хугацаа хоцорсон иргэнийг бүртгэхгүй болно.

Тав. Мэдээлэл, лавлагаа:

Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалттай холбоотой мэдээллийг Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 7037-3778, 99084560 дугаарын утас, аймгийн www.darkhan.gov.mn, Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn вэб сайтаар тус тус авч болно.

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЗАХИРАГЧИЙН АЛБАНЫ ДАРГЫН СУЛ ОРОН ТООНД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

Нэг. Сонгон шалгаруулалтын зорилго:

1.1. Төрийн албан тушаалд тавигдах шаардлагыг хангасан, төрийн албаны зорилт, чиг үүргийг мэргэшлийн өндөр түвшинд хэрэгжүүлэх удирдах ажилтныг шилж сонгоход оршино.

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтын тухай:

2.1. Сонгон шалгаруулалтыг Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.3 дахь заалт, УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын дагуу зохион байгуулна.

2.2. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэд нь Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий этгээдийн баталсан тухайн албан тушаал /Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан/-д тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.

Гурав. Сонгон шалгаруулалт явуулах хугацаа:

Сонгон шалгаруулалтыг 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр.

Дөрөв. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэнийг бүртгэх, бүртгүүлэхдээ бүрдүүлэн ирэх материал:

4.1. 2016 оны 10 дугаар сарын 24-25-ны өдрүүдэд 08:30-12:30, 13:30-17:30 цагийн хооронд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 312 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

4.2. Шалгалтад орохыг хүссэн иргэний биеийн байцаалт, бусад холбогдох бичиг баримтыг Төрийн албаны тухай хууль, журамд заасан төрийн жинхэнэ албан тушаал эрхлэх болзол, тухайн албан тушаалд тавигдах ерөнхий шаардлагатай харьцуулан болзол, шаардлагыг хангаж байгаа иргэдийг бүртгэнэ.

- Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн биеийн байцаалтын маягт 1-ийн дагуу)

- Боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

- Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/,

- Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон Нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт /ажилласан жилийг тооцох тул хөдөлмөрийн үйл ажиллагаагаа хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн он, сар, өдрөөр нь нарийвчлан бичиж бэлтгэж ирэх/,

- Ажил байдлын тодорхойлолт /сүүлийн 1-2 жилийн байдлаар, уг тодорхойлолт нь бүртгүүлэгчдэд тавигдах шаардлагуудыг тухайн бүртгүүлэгч хэрхэн хангасан болохыг харуулна/,

- 4х6 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг,

- Тухайн ажлын байранд томилогдох хүсэлт, өөрийн мэдлэг, ур чадвараа илэрхийлсэн өргөдөл,

- Бүртгэлийн хураамж 10000 төгрөгийг аймгийн ЗДТГ-ын 190051433 тоот дансанд тушаасан баримт

Анхааруулга: Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлэх ба тухайн ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаагүй, дээр дурдсан бичиг баримтуудыг дутуу бүрдүүлсэн буюу хугацаа хоцорсон иргэнийг бүртгэхгүй болно.

Тав. Мэдээлэл, лавлагаа:

Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалттай холбоотой мэдээллийг Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 7037-3778, 99084560 дугаарын утас, аймгийн www.darkhan.gov.mn, Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn вэб сайтаар тус тус авч болно.

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ШАРЫН ГОЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН СУЛ ОРОН ТООНД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

Нэг. Сонгон шалгаруулалтын зорилго:

1.1. Төрийн албан тушаалд тавигдах шаардлагыг хангасан, төрийн албаны зорилт, чиг үүргийг мэргэшлийн өндөр түвшинд хэрэгжүүлэх удирдах ажилтныг шилж сонгоход оршино.

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтын тухай:

2.1. Сонгон шалгаруулалтыг Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.3 дахь заалт, УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын дагуу зохион байгуулна.

2.2. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэд нь Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий этгээдийн баталсан тухайн албан тушаал /Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан/-д тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.

Гурав. Сонгон шалгаруулалт явуулах хугацаа:

Сонгон шалгаруулалтыг 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр.

Дөрөв. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэнийг бүртгэх, бүртгүүлэхдээ бүрдүүлэн ирэх материал:

4.1. 2016 оны 10 дугаар сарын 24-25-ны өдрүүдэд 08:30-12:30, 13:30-17:30 цагийн хооронд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 312 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

4.2. Шалгалтад орохыг хүссэн иргэний биеийн байцаалт, бусад холбогдох бичиг баримтыг Төрийн албаны тухай хууль, журамд заасан төрийн жинхэнэ албан тушаал эрхлэх болзол, тухайн албан тушаалд тавигдах ерөнхий шаардлагатай харьцуулан болзол, шаардлагыг хангаж байгаа иргэдийг бүртгэнэ.

- Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн биеийн байцаалтын маягт 1-ийн дагуу)

- Боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

- Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/,

- Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон Нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт /ажилласан жилийг тооцох тул хөдөлмөрийн үйл ажиллагаагаа хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн он, сар, өдрөөр нь нарийвчлан бичиж бэлтгэж ирэх/,

- Ажил байдлын тодорхойлолт /сүүлийн 1-2 жилийн байдлаар, уг тодорхойлолт нь бүртгүүлэгчдэд тавигдах шаардлагуудыг тухайн бүртгүүлэгч хэрхэн хангасан болохыг харуулна/,

- 4х6 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг,

- Тухайн ажлын байранд томилогдох хүсэлт, өөрийн мэдлэг, ур чадвараа илэрхийлсэн өргөдөл,

- Бүртгэлийн хураамж 10000 төгрөгийг аймгийн ЗДТГ-ын 190051433 тоот дансанд тушаасан баримт

Анхааруулга: Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлэх ба тухайн ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаагүй, дээр дурдсан бичиг баримтуудыг дутуу бүрдүүлсэн буюу хугацаа хоцорсон иргэнийг бүртгэхгүй болно.

Тав. Мэдээлэл, лавлагаа:

Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалттай холбоотой мэдээллийг Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 7037-3778, 99084560 дугаарын утас, аймгийн www.darkhan.gov.mn, Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn вэб сайтаар тус тус авч болно.

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

MTA
скачать dle 12.0

Санал болгох